Personuppgifter

Traneko värnar den personliga integriteten och är därför måna om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter. Nedan beskriver vi hur personuppgifter behandlas av oss i samband med klientuppdrag och andra affärsmässiga kontakter.

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att vi får förfrågningar om klientuppdrag och när vi erhåller, utför och administrerar sådana uppdrag, inklusive försäljningsuppdrag. Motsvarande gäller i förhållande till våra leverantörer och andra samarbetspartners. Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss men om så inte sker kan vi vara förhindrade att acceptera ett uppdrag eller att ingå leverans- eller samarbetsavtal eftersom vi då inte kan genomföra nödvändiga bakgrundskontroller. I vissa fall har vi en skyldighet att verifiera den information som lämnas och i de fallen kan vi komma att inhämta information från privata eller offentliga register liksom från andra externa källor. Vid uppdrag om försäljning och förvärv av företag så kan Traneko som ett led i uppdragets genomförande samla in och sammanställa personuppgifter på personal, ledning, styrelse m.fl. Traneko kan också samla in och spara personuppgifter på intressenter till företag där Traneko är rådgivare vid en försäljning.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas av oss för att kunna genomföra bakgrundskontroller, för att utföra och administrera uppdrag och andra avtalsförpliktelser, för att tillvarata våra klienters intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna behandlas även för att upprätthålla kontakter med våra klienter, leverantörer och samarbetspartners, för affärs- och metodutveckling, för klient- och marknadsanalys, för statistikändamål, för riskhantering och för marknadsföringsändamål.
Vi behandlar personuppgifterna för att fullgöra avtal, rättsliga förpliktelser och uppgifter av allmänt intresse. Eftersom vi har ett berättigat intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter och utveckla och marknadsföra vår verksamhet, behandlar vi personuppgifter även med stöd av en intresseavvägning.
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående förutom (i) efter särskild överenskommelse med dig, (ii) om det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata vår klients rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående leverantörer som tillhandahåller IT eller administrativa tjänster för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att utföra ett uppdrag.

Lagring av personuppgifter
Vi sparar personuppgifter i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lag. Kontaktuppgifter sparas under den tid det är nödvändigt för att upprätthålla en affärsmässig relation med dig eller det företag eller den organisation som du representerar. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrev eller liknande och då kommer dina uppgifter inte längre att sparas för detta ändamål.

Rättigheter
Du har med vissa lagstadgade undantag rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot att dina personuppgifter behandlas. Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Kontaktuppgifter
Om du har frågor, klagomål eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på info@traneko.se eller kontorsadress nedan. Om du är missnöjd med vår behandling kan du även vända dig till Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig är Traneko AB, org.nr. 556974-2892, www.traneko.se
Kontorsadress: Ågatan 43, 582 22 Linköping

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv