Fairness Opinion

Traneko utför Fairness opinions som krävs enligt gällande börsregler

Enligt gällande börsregler skall målbolag i vissa fall inhämta oberoende värderingsutlåtande eller utlåtande om skäligheten, från finansiell utgångspunkt, för aktieägarna i målbolag, s.k. "Fairness opinion".

Traneko erbjuder en professionell tjänst med gedigen och lång erfarenhet vid värderingsutlåtanden och Fairness opinions enligt gällande börsregler. Vår erfarenhet omfattar bl.a. uppköpserbjudanden, fusioner, avknoppningar, tvångsinlösen och transaktioner med anställda och ledande befattningshavare.

Referens Fairness opinion

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv