Företagsvärdering

Traneko genomför oberoende värderingar av onoterade bolag, koncerner och rörelser. Vi har stor erfarenhet av värdering av onoterade företag inom de flesta branscher.

Värdering av företag är ingen exakt vetenskap. Det är beroende av en mängd olika subjektiva och objektiva faktorer som skall anpassas för det specifika företaget.

I slutändan ska ett marknadsvärde spegla det rimliga och förväntade pris till vilket en överlåtelse av företaget torde kunna ske på en öppen och oreglerad marknad, mellan en rationell och frivillig säljare och köpare, där båda parter har tillgång till likvärdig och fullständig information.

Det fundamentala i en företagsvärdering utgår ifrån företagets finansiella situation och framtida avkastningsförmåga. Vid beräkning av ett företags framtida avkastningsförmåga finns det en rad faktorer att analysera och ta hänsyn till. Den historiska avkastningen är oftast vägledande i bedömningen av framtida kassaflöden och vinster. Utifrån detta analyseras sedan olika värdepåverkande mikro- och makrofaktorer samt företagets riskprofil för att ställas i relation till företagets beräknade avkastningsförmåga.

Ett viktigt verktyg vid marknadsvärdering av företag är också en jämförelse med andra relevanta företagsöverlåtelser och prisrelationer, s.k. relativ- eller multipelvärdering.

Kvalitetssäkrad modell

Vår modell för oberoende företagsvärdering har utvecklats och baserats på lång erfarenhet av företagsöverlåtelser och företagsvärderingar. En värdering måste alltid anpassas till det specifika företaget och den specifika branschen. Våra olika värderingsmodeller har bl.a. följande inslag för att säkerställa kvalitet och relevans vid varje enskild värdering.

- Avkastningsvärdering (DCF)
- Relativvärdering
- Multipelvärdering
- Substansvärdering
- Nyckeltalsanalys
- Marknadsanalys
- Branschanalys/Konkurrentjämförelse (Benchmark)
- Sammanvägning

Rörelseskada enligt 12 kap. 58 b § jordabalken
Traneko är flitigt anlitad som oberoende värderingspart vid många olika typer av behovssituationer, däribland vid bestämmande av rörelseskada vid hyrestvister enligt 12 kap. 58 b § jordabalken. Traneko har omfattande erfarenhet av uppdrag som sakkunnig värderingspart i domstolstvister.

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv