Företagsvärdering

Traneko genomför oberoende marknadsvärderingar av onoterade bolag, koncerner och rörelser. Vi har stor erfarenhet av marknadsvärdering av onoterade företag inom de flesta branscher.

Marknadsvärdering av företag är ingen exakt vetenskap. Det är beroende av en mängd olika subjektiva och objektiva faktorer som skall anpassas för det specifika företaget.

I slutändan ska ett marknadsvärde spegla det rimliga och förväntade pris till vilket en överlåtelse av företaget torde kunna ske på en öppen och oreglerad marknad, mellan en rationell och frivillig säljare och köpare, där båda parter har tillgång till likvärdig och fullständig information.

Det fundamentala i en företagsvärdering utgår ifrån företagets finansiella situation och framtida avkastningsförmåga. Vid beräkning av ett bolags framtida avkastningsförmåga finns det en rad faktorer att analysera och ta hänsyn till. Den historiska avkastningen är oftast vägledande i bedömningen av framtida kassaflöden och vinster. Utifrån detta analyseras sedan olika värdepåverkande faktorer och bolagets riskprofil för att ställas i relation till beräknad avkastningsförmåga.

Ett viktigt verktyg vid företagsvärdering är också en jämförelse med andra relevanta företagsöverlåtelser och prisrelationer, s.k. relativ- eller multipelvärdering.

Kvalitetssäkrad modell

Vår modell för oberoende marknadsvärdering har utvecklats och baserats på lång erfarenhet av företagsöverlåtelser och företagsvärderingar. En marknadsvärdering måste alltid anpassas till det specifika företaget och den specifika branschen. Våra olika värderingsmodeller har bl.a. följande inslag för att säkerställa kvalitet och relevans vid varje enskild marknadsvärdering.

- DCF (Kassaflödesvärdering)
- Avkastningsvärdering (Vinst)
- Relativvärdering
- Vinstmultipelvärdering (Benchmark)
- Substansvärdering
- Nyckeltalsanalys
- Omvärldsanalys
- Branschanalys/Konkurrentjämförelse (Benchmark)
- Sammanvägning

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv